Ý kiến biểu quyết

Ý kiến biểu quyết ban lãnh đạo

Biểu quyết Online
Chức năng ý kiến ban lãnh đạo là nơi lưu trữ các phiếu lấy ý kiến biểu quyết của lãnh đạo, số hóa quá trình lấy ý kiến thay vì dùng văn bản, giấy tờ.
Giúp quá trình theo dõi, lấy ý kiến và tổng hợp phiếu trở nên đơn giản, chuyên nghiệp, nhanh và hiệu quả.
Các chức năng chính:
  • Phân quyền sử dụng: Quyền quản trị, quyền thêm phiếu, duyệt, tổng hợp,…
  • Quản lý thành viên tham gia thực hiện biểu quyết.
  • Thiết lập mẫu phiếu lấy ý kiến, phiếu tổng hợp theo từng đơn vị.
  • Lưu lại nhật ký thao tác của từng thành viên tham gia biểu quyết.
  • Theo dõi danh sách phiếu lấy yêu cầu: hạn gửi, thành viên tham gia biểu quyết, số người đã cho ý kiến và ký số…
  • Đưa các tài liệu kèm có dung lượng cao.
  • Tạo/in biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến.
  • Tìm kiếm phiếu lấy ý kiến và biên bản tổng hợp.