Xây dựng kế hoạch công việc

Chức năng Lịch cơ quan

Lịch cơ quan

Sử dụng lịch cơ quan để thay thế cho các phương tiện truyền thông cũ như bảng thông báo, bảng kế hoạch công tác của cơ quan, của các phòng ban.
Thông báo sự kiện kịp thời đến người tham gia.
Cho phép người tham gia có thể theo dõi tài liệu kèm theo của một sự kiện. Việc này giúp cho việc tiết kiệm chi phí in ấn, người tham gia có thể nắm bắt thông tin và nội dung kịp thời.
Cho phép mời người tham gia sự kiện thay cho giấy mời họp. Tại đây, mỗi sự kiện có người tham gia và có thông báo tới từng cá nhân. Người tham gia có thể từ chối hoặc chấp nhận tham gia. Do đó người chủ trì có thể nắm bắt tình hình nhân sự tham gia sự kiện một cách kịp thời.
Xây dựng kế hoạch làm việc chung của cơ quan, phòng/ban, bộ phận theo ngày/tuần/tháng. Dễ dàng theo dõi các sự kiện đã, đang và sắp diễn ra.

Các chức năng trong lịch cơ quan:

 • Quản lý nhóm lịch: công ty, phòng/ban...
 • Quản lý tài nguyên (phòng họp, xe công tác…)
 • Thông báo, nhắc lịch (email, sms, tin nhắn)
 • Hiển thị lịch theo ngày/tuần/tháng
 • Lưu trữ biên bản lịch họp
 • In ấn và tìm kiếm
 • Phân quyền cập nhật, duyệt, xem nội dung lịch cơ quan
 • ...
Lịch công việc

Chức năng Lịch cá nhân

Lịch cá nhân

Lịch cá nhân cung cấp công cụ cho thành viên lên kế hoạch công việc, sắp xếp các cuộc hẹn, sự kiện và ghi chú quan trọng, cũng như những việc cần làm trong ngày, tuần hoặc tháng. Một cá nhân có thể xem lịch công tác của mình, và theo dõi lịch làm việc của thành viên khác mà mình quản lý.

Các chức năng trong lịch cá nhân:

 • Thông báo, nhắc lịch (email, sms, tin nhắn)
 • Hiển thị lịch theo ngày/tuần/tháng
 • Theo dõi lịch cá nhân của thành viên do mình quản lý
 • Mời cá nhân khác tham gia sự kiện
 • ...
Kế hoạch cá nhân