Quản lý nhân sự

Chức năng Quản lý nhân sự

Nhân sự - tiền lương

Với phần mềm quản lý nhân sự của chúng tôi, bạn chọn chính xác những gì bạn cần và bỏ lại bất cứ thứ gì bạn không có. Các Module riêng lẻ của chúng tôi được thiết kế để giải quyết vấn đề nhân sự lớn nhất của bạn - hoặc tất cả các vấn đề của bạn.

Ưu điểm sử dụng:

 • Người quản lý không phải mở nhiều chương trình khác nhau
 • Thống nhất được người dùng hệ thống và nhân sự
 • Thông báo sinh nhật, thông báo lương… đến trực tiếp với người dùng trên PO
 • Hệ thống xác nhận giờ công trực tuyến với người dùng trên PO
 • Bằng cơ chế phân quyền cụ thể tới từng bộ phận, cá nhân khác nhau, Module Nhân sự là giải pháp hữu hiệu trong công tác quản lý nhân sự và các công việc liên quan đến nhân sự sẽ đơn giản hơn rất nhiều
 • ...
Quản lý nhân sự tiền lương

1. Quản lý thông tin nhân viên

 • Cho phép đơn vị sử dụng tự xây dựng cơ cấu phòng ban
 • Cho phép quản lý thông tin cá nhân, vị trí công việc, mức lương …
 • Tự động hiển thị thông báo ngày sinh nhật
 • Quản lý danh sách các nhân viên nghỉ việc

2. Quá trình làm việc

 • Quản lý thông tin các đợt đi công tác của cán bộ, nhân viên
 • Quản lý việc kỷ luật, khen thưởng tới từng nhân viên
 • Quản lý quá trình công tác từng nhân viên: đã làm ở đâu, khi nào …
 • Quản lý thông tin về sự cố tại nạn lao động (nếu có) của từng nhân viên
 • Quản lý quá trình thay đổi chức vụ
 • Quản lý quá trình nâng (hạ) bậc lương, mức lương
 • Quản lý thông tin ngưng việc của các nhân viên

3. Tuyển dụng

 • Cho phép tạo các đợt tuyển dụng
 • Quản lý danh sách các ứng viên tham gia tuyển dụng và đã tuyển dụng
 • Cho phép chuyển thông tin của các ứng viên được tuyển dụng sang hồ sơ nhân viên

4. Hợp đồng lao động

 • Quản lý danh sách hợp đồng lao động
 • Phân loại các hợp đồng đã ký, chờ ký
 • Thông báo hợp đồng đến hạn và sắp hết hạn...

5. Bảo hiểm

 • Quản lý thông tin, danh sách nhân viên chưa tham gia và đang tham gia bảo hiểm
 • Tạo tờ khai tham gia bảo hiểm
 • Cho phép tạo các đợt báo cáo về các phát sinh tăng, giảm
 • Quản lý việc bổ sung Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
 • Cho phép quản lý việc thanh toán bảo hiểm như: ốm đau, thai sản …

6. Chấm công

 • Cho phép tạo bảng chấm công từng tháng, người quản lý có thể chấm công thủ công hoặc đồng bộ thiết bị chấm công với phần mềm để chấm công tự động.
 • Quản lý việc đăng kí nghỉ, tổng hợp nghỉ phép
 • Cho phép tạo bảng xếp ca làm việc
 • Cho phép đơn vị sử dụng tạo các ca làm việc, ký hiệu chấm công, các hình thức nghỉ
 • Cho phép thiết lập ngày phép trong năm, ca làm việc đối với từng phòng ban, công chuẩn và các hình thức chấm công

7. Tiền lương

 • Tạo bảng lương theo từng tháng
 • Tự động tính tiền lương theo các tham số, thông số liên quan đến lương đã được nhập.
 • Cho phép thiết lập tham số tính lương như: bảo hiểm, đoàn phí, thuế thu nhập cá nhân, xử phạt đi muộn về sớm, số kỳ trả lương trong tháng
 • Cho phép tạo ra các khoản lương khác nhau: chịu thuế, giảm trừ thuế …

8. Báo cáo

 • Cho phép lập báo cáo chi tiết số lượng nhân viên trong từng phòng ban
 • Cho phép người quản lý lập bảng biểu và biểu đồ thống kê cơ cấu học vấn trong đơn vị
 • Lập biểu đồ hiển thị việc tăng giảm nhân sự của từng tháng trong năm
 • Có thể bổ sung nhiều loại báo cáo