Quy trình công việc

Quy trình Công việc

Quy trình quản lý công việc

Xây dựng hệ thống quy trình công việc động

Quy trình được xây dựng cho những công việc được lặp đi, lặp lại nhằm tuân thủ theo chính sách của công ty và giảm bớt thời gian và chi phí. Việc xây dựng các quy trình và xử lý quy trình điện tử nhằm kiểm soát công việc theo quy định, chính sách của công ty vẫn đảm bảo được thực hiện kể cả khi người tham gia xử lý quy trình không có mặt ở văn phòng. Các bước trong quy trình sẽ do doanh nghiệp tự định nghĩa theo quy định chính sách của doanh nghiệp mình.
  • Quản lý nhóm quy trình
  • Xây dựng quy trình theo nhóm: tên quy trình, các giai đoạn xử lý, phân quyền người xử lý.
  • Xem quy trình đang tham gia xử lý theo trạng thái
  • Gửi yêu cầu cho người khác xử lý
  • Tìm kiếm các quy trình
  • ...
Quản lý quy trình công việc