Quản lý tài sản

Chức năng Quản lý tài sản

Quản lý tài sản

Quản lý tài sản bao gồm các chức năng mô tả chi tiết tài sản, ai đang sử dụng và quản lý, quá trình sử dụng tài sản cho mục đích gì, tình trạng hiện tại của tài sản.

Các chức năng chính:

  • Quản lý theo phòng/ban
  • Quản lý theo nhóm tài sản
  • Quản lý theo danh mục nhóm dự án sử dụng tài sản, danh mục trạng thái
  • Phân quyền quản trị chức năng quản lý tài sản
  • Tìm kiếm thông tin tài sản
  • Xem, thêm, sửa, xóa thông tin tài sản
  • ...
Quản lý tài sản văn phòng