Truyền thông nội bộ

Bản tin nội bộ

Thông tin & sự kiện
Chức năng quản lý tin tức giúp doanh nghiệp thiết lập trang tin điện tử riêng của doanh nghiệp mà ở đó người sử dụng có thể tìm thấy những thông tin hỗ trợ cho công việc một cách nhanh chóng, chính xác.

Các chức năng chính:

 • Quản lý nhóm thông tin
 • Phân quyền cập nhật tin bài theo nhóm tin
 • Quản lý tin chờ duyệt
 • Tìm kiếm
 • Thống kê lượt đọc theo tin bài
 • ...
Bản tin nội bộ

Tin nhắn nội bộ

Trao đổi thông tin
Chức năng tin nhắn nội bộ hỗ trợ các thành viên sử dụng văn phòng trực tuyến trao đổi thông tin nội bộ một cách nhanh chóng. Công cụ liên kết với các module truyền thông và cộng tác trong PortalOffice nhằm thông báo cho người tiếp nhận thông tin biết các thông tin mới mà người khác gửi cho mình hoặc thông tin cần xử lý.

Các chức năng chính:

 • Quản lý hộp tin đến - đi, …
 • Quản lý tin theo nhóm
 • Tìm kiếm theo bộ lọc
 • Thông báo, nhắc việc
 • ...
Tin nhắn nội bộ