Quản lý và phân phối văn phòng phẩm

Chức năng Văn phòng phẩm

Quy trình phân phối văn phòng phẩm

Chức năng Văn phòng phẩm cho phép quản lý quá trình cấp phát văn phòng phẩm trong từng doanh nghiệp trực tuyến để giảm thiểu thời gian và chi phí quản lý.

Các chức năng chính:

  • Quản lý phòng ban sử dụng văn phòng phẩm
  • Quản lý danh mục nhóm văn phòng phẩm
  • Phân quyền sử dụng: như quyền quản trị Module, quyền lãnh đạo duyệt phiếu mua Văn phòng phẩm
  • Lập phiếu cung cấp văn phòng phẩm theo phòng ban
  • Lập phiếu trình lãnh đạo duyệt mua văn phòng phẩm
  • Lập phiếu nhập, xuất kho
  • Báo cáo thống kế sử dụng văn phòng phẩm theo phòng ban
Quản lý văn phòng phẩm