Văn phòng điện tử

Giải pháp chuyển đổi số và quản lý công việc thông minh.

Chữ ký điện tử

Ký số

Ký số văn bản

Chức năng phần mềm của PO bao gồm các loại ký như ký số bằng Token hoặc ký HSM. Cho phép người dùng ký số trên mọi văn bản, tài liệu. Hơn nữa chức năng ký số được áp dụng cho mọi quy trình.