E-mail: contact@vss.com.vn | Hotline: : 0934.38.68.29 |

Thông tin liên hệ

VATM triển khai thực hiện kết nối liên thông trục văn bản Bộ Giao thông vận tải

Để đáp ứng yêu cầu kết nối với trục liên thông của Bộ GTVT, vừa qua Tổng công ty đã đầu tư nâng cấp bổ sung tính năng phần mềm Hệ thống văn phòng điện tử của Tổng công ty được triển khai áp dụng từ năm 2012 để đảm bảo hạ tầng kỹ thuật cho việc kết nối liên thông với hệ thống văn bản của Bộ GTVT, đồng thời triển khai tích hợp thư viện ký số cung cấp bởi Ban Cơ yếu Chính phủ để thực hiện ký số, đóng dấu số văn bản điện tử.

Sau thời gian phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ GTVT thử nghiệm các tính năng giữa hệ thống Văn phòng điện tử (PortalOffice) của Tổng công ty kết nối liên thông với trục văn bản Bộ GTVT và tính năng tích hợp thư viện ký số, đến nay, hệ thống phần mềm PO của Tổng công ty đã đáp ứng các tính năng kỹ thuật theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ và đã sẵn sàng cho việc kết nối chính thức từ ngày 01/10/2019 theo yêu cầu của Bộ GTVT.

Văn bản điện tử sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ký ban hành, ký số theo quy định của pháp luật và gửi đến Bên nhận thông qua các hệ thống Quản lý văn bản điều hành được kết nối, liên thông với nhau qua Trục Liên thông văn bản Bộ Giao Thông Vận Tải. Trục nhận các gói tin liên thông từ Bên gửi và gửi lại các gói tin đó cho Bên nhận, đồng thời lưu vết lại nhật ký (logs) gửi nhận văn bản điện tử đi qua trục.

Theo thiết kế của hệ thống, Bên gửi nhận được các trạng thái của văn bản điện tử đã gửi đi, thông qua Trục liên thông văn bản BGTVT: trạng thái gửi, nhận (đã đến, đã tiếp nhận), trạng thái xử lý (đang xử lý, đã hoàn thành), kèm theo các thông tin về thời gian, tên người, chức danh. Bên nhận phản hồi trạng thái xử lý văn bản điện tử (thời gian, vị trí, đơn vị, tên người, chức danh, trạng thái: đang xử lý, đã hoàn thành) trên hệ thống Quản lý văn bản điều hành, chuyển qua Trục liên thông văn bản BGTVT cho Bên gửi.

Việc ứng dụng hệ thống văn phòng điện tử của Tổng công ty trong những năm vừa qua đã tạo ra sự thay đổi lớn trong cách thức làm việc của các CB-CNV trong các cơ quan, đơn vị góp phần nâng cao hiệu suất, hiệu quả công tác của Tổng công ty. Trong quá trình triển khai kế hoạch để kết nối liên thông với trục văn bản Bộ GTVT, các cơ quan, đơn vị của Tổng công ty đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Công nghệ thông tin của Bộ GTVT và được đánh giá là một trong số các đơn vị tích cực triển khai để thực hiện theo đúng yêu cầu kế hoạch của Bộ GTVT.

Nguồn VATM

15/11/2019 - admin


Tin liên quan

TIN TIÊU ĐIỂM