Chữ ký điện tử

Chức năng ký số

Ký số văn bản - quy trình
Chức năng phần mềm của PO bao gồm các loại ký như ký số bằng Token hoặc ký HSM. Cho phép người dùng ký số trên mọi văn bản, tài liệu. Hơn nữa chức năng ký số được áp dụng cho mọi quy trình.