E-mail: contact@vss.com.vn | Hotline: : 024.62824368 |

Chức năng Báo cáo KPI

Báo cáo KPI trong văn phòng điện tử PortalOffice cho phép lập các mẫu báo cáo KPI, các thành viên gửi báo cáo theo từng thời điểm theo mẫu báo cáo đã đưa ra theo quy định.

Các chức năng chính:

 • Lập báo cáo theo mẫu, theo từng vai trò - vị trí công việc
 • Duyệt báo cáo (cấp trưởng phòng)
 • Phòng nhân sự duyệt báo cáo
 • Lập các mẫu báo cáo KPI (Định nghĩa tiêu chí đánh giá, thành tích công việc, tôn chỉ và giá trị cốt lõi…)
 • Tra cứu báo cáo
 • Quản trị
  • Quản lý - thiết lập tỷ trọng trong báo cáo
  • Thiết lập các chức vụ cho phòng ban
  • Phân quyền quản lý
Quản lý báo cáo KPI