E-mail: contact@vss.com.vn | Hotline: : 024.62824368 |

Chức năng Quản lý khách hàng - hợp đồng

Các chức năng chính:

  • Phân loại thông tin khách hàng theo nhiều nhóm khác nhau, phân quyền truy cập tương ứng với từng nhân viên, phòng ban phụ trách để dễ dàng kiểm soát thông tin.
  • Quản lý thông tin chung của khách hàng, thông tin những người liên hệ của khách hàng đó và quá trình giao dịch với khách hàng.
  • Quản lý thông tin các đối tác, các nhà cung cấp, đại lý có quan hệ hợp tác thường xuyên với công ty.
  • Quản lý hợp đồng của từng khách hàng.
  • Quản lý khoản phải thu, chi, các khoản còn nợ của khách hàng.
  • Phân quyền quản lý, cập nhật, xem thông tin đối với từng nhóm khách hàng.
Quản lý khách hàng, hợp đồng