E-mail: contact@vss.com.vn | Hotline: : 024.62824368 |

Chức năng Quản lý hồ sơ - tài liệu

Thống nhất quản lý hồ sơ, tài liệu của doanh nghiệp, theo đúng chức năng sử dụng, cung cấp thông tin nhanh chóng, hiệu quả một cách tức thời hỗ trợ người sử dụng. Hệ thống quản lý hồ sơ tài liệu gồm thành phần cơ bản:
  • Công cụ quản lý, cập nhập văn bản hồ sơ
  • Công cụ phân loại hệ thống hồ sơ tài liệu
  • Công cụ phân quyền cập nhật, quyền truy cập với từng loại hồ sơ riêng biệt
  • Công cụ phân quyền thành viên kiểm soát và sử dụng hồ sơ tài liệu
Phân loại tài liệu, hồ sơ theo từng chủ đề và phân quyền người sử dụng. Thiết lập phân quyền cho nhân viên chỉ được quyền cập nhật hồ sơ tài liệu, những không có quyền xoá dữ liệu.
Sử dụng chức năng này để chuẩn hóa các loại văn bản hồ sơ, tài liệu thường được sử dụng trong doanh nghiệp nhằm giảm bớt thời gian tìm kiếm hay phải làm mới lại từ đầu các tài liệu phục vụ cho công việc.
Quản lý tài liệu, văn bản, tài nguyên