E-mail: contact@vss.com.vn | Hotline: : 024.62824368 |

Chức năng Quản lý văn phòng phẩm

Chức năng này cho phép quản lý quá trình cấp phát văn phòng phẩm trong từng doanh nghiệp trực tuyến để giảm thiểu thời gian và chi phí quản lý.

Quy trình thực hiện cấp phát văn phòng phẩm như sau:

 • Các cá nhân phòng ban đặt mua thiết bị văn phòng phẩm đến người trưởng phòng duyệt.
 • Trưởng phòng/ban trình lãnh đạo duyệt
 • Lãnh đạo duyệt và chuyển cho đơn vị trực tiếp quản lý văn phòng phẩm
 • Mua văn phòng phẩm, nhập kho và phân phát tới đơn vị nhận văn phòng phẩm
Quản lý, phân phối văn phòng phẩm

Các chức năng chính:

 • Quản lý phòng ban sử dụng văn phòng phẩm
 • Quản lý danh mục nhóm văn phòng phẩm
 • Phân quyền sử dụng: như quyền quản trị Module, quyền lãnh đạo duyệt phiếu mua Văn phòng phẩm
 • Lập phiếu cung cấp văn phòng phẩm theo phòng ban
 • Lập phiếu trình lãnh đạo duyệt mua văn phòng phẩm
 • Lập phiếu nhập, xuất kho
 • Báo cáo thống kế sử dụng văn phòng phẩm theo phòng ban